Шығыс Қазақстан облысы

жұмылдыру дайындығы басқармасы

РЕСМИ САЙТЫ

2 қосымша

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 

2017 жылғы « 14 маусым  » 

№ 153 қаулысына қосымша 

 

«Шығыс Қазақстан облысының 
жұмылдыру дайындығы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі туралы 
ереже

  

 1. Жалпы ережелер

1. «Шығыс Қазақстан облысының жұмылдыру дайындығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі- Басқарма) облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру, азаматтарды әскер қызметіне шақыруды, азаматтық қорғауды, аумақтық қорғаныс салаларында құзыреті шегіндегі басшылықты жүзеге асыруды қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.
4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Басқарманың егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілет берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
6. Басқарма өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Басқарма бастығының бұйрықтарымен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7. Шығыс Қазақстан облысы басқармасының құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес Шығыс Қазақстан облысының әкімдігімен бекітіледі.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 070019, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Пермитин көшесі, 23. 
9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Шығыс Қазақстан облысының жұмылдыру дайындығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі.
10. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
11. Басқарма қызметін қаржыландыру Шығыс Қазақстан облысының бюджетінен жүзеге асырылады.

12. Басқармаға кәсіпкерлік субъектілерімен Басқарма функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

 2. Басқарманың миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары,құқықтары мен міндеттері 

13. Басқарманың миссиясы облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру, азаматтарды әскер қызметіне шақыруды, азаматтық қорғауды, аумақтық қорғаныс салаларында құзыреті шегіндегі басшылықты жүзеге асыруды қамтамасыз ететін жетілдіруді ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау болып табылады.
14. Міндеттері:
 1) облыстық жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін қамтамасыз ету және жетілдіру;

 2) жергілікті атқарушы органдардың аумақтық қорғаныстың облыстық жүйесін дайындау және жетілдіру; 
 3) жергілікті атқарушы органдармен құзыреті шегінде азаматтық қорғау саласы бойынша шараларды қамтамасыз ету. 
15.Функциялары:

1) облыс аумағында жергілікті атқарушы органдармен жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру шараларының орындалуын қамтамасыз ету;
2) жергілікті әскери басқару органдарына олардың бейбіт уақыттағы және жұмылдыру жарияланған кездегі жұмысына жәрдем көрсету, облыс аумағында әскери-экономикалық және командалық-штабтық оқулар (жаттығулар) өткізуге қатысу;

3) әскери міндетті азаматтарды бекітіп қою жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;

4) облыс аумағындағы мемлекеттік органдар мен ұйымдарды жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңінде және соғыс уақытында жұмыс істеуге көшіру жөніндегі іс-шаралар кешенін іске асыруды қамтамасыз ету;

5) облыс аумағында жұмылдыру жоспарларын әзірлеу және бекіту;
6) облыс аумағында жұмылдыру дайындығын жүргізу мақсатында ұйымдармен жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңінде және соғыс уақытында тауарларды өндіруге, жұмыстарды орындау мен қызметтерді көрсетуге шарттар (келісімшарттар)жасасады;
7) жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкілетті органға жұмылдыру дайындығын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;

8) мемлекеттік органдармен бірлесе отырып жұмылдыру жоспарларын орындауға экономиканы дайындау жөніндегі іс-шараларды жүргізу;

9) аудандар, облыстық маңызы бар қалалар әкімдіктерінің жұмылдыру жоспарларын келісу;

10) құзыреті шегінде азаматтарды әскери қызметке шақыруды ұйымдастыруға қатысу және қамтамасыз ету; 

11) облыстың қорғаныс істері жөніндегі департаментті жабдықталған шақыру (жинау) пунктімен қамтамасыз ету оны ұстау, дәрі-дәрмектермен, құралдармен, өртке қарсы, медициналық және шаруашылық мүліктерімен автокөлікпен, сондай-ақ байланыс және күзетпен қамтамасыз ету. Жабдықталған шақыру (жинау) пунктімен қамтамасыз етуді бақылау және жұмысын үйлестіру.

12) облыстық ауқымдағы аумақтық қорғаныс іс-шараларын ұйымдастыру және жүзеге асыру.

13) қорғаныс мақсатында облыс аумағындағы жедел жабдықтау шараларына қатысу;

14) төтенше жағдайлар мен апаттарды тексеруге қатысу;

15) жергілікті атқарушы органдардың азаматтық қорғанысқа мүліктерін жаңарту және дайындықта ұстау, сақтау, қорландыруға қажетті шараларды қолдану және көлемін анықтау; 
16) азаматтық қорғау және бірегей кезекші-диспетчерлік «112» қызметімен және  облыстың шұғыл және апаттық қызметтерімен ақпараттық бірлесіп әрекет етуді ұйымдастыру;

17) жергілікті атқарушы органдардың жылжымалы, көмекші, қосалқы (қалалық, қала сыртындағы)басқару пункттерін құруды қамтамасыз ету;

18) Қазақстан Республикасы заңнамаларымен жүктелген, жергілікті мемлекеттік басқарудың мүддесіне басқада өкілеттікті жүзеге асыру.

16. Құқықтары мен міндеттері: 
 1) Басқарманың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, жеке және заңды тұлғалардан қажетті ақпараттар, құжаттар сұрау және алу;

2) Қазақстан Республикасының басқада заңнамаларымен көзделген;

3) басқарма өзінің функцияларын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларының талаптарына сәйкес жүзеге асыруға міндетті.

 3. Басқарманың қызметін ұйымдастыру

 17. Басқармаға басшылықты «Шығыс Қазақстан облысы жұмылдыру дайындығы басқармасы» мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

18. Басқарманың бірінші басшысын Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес Шығыс Қазақстан облысының әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен  босатады.

19.Басқарманың бірінші басшысының өкілеттігі:
 1) заңнамаға сәйкес «Шығыс Қазақстан облысы жұмылдыру дайындығы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы Басқарма қызметкерлерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

2) заңнамада белгіленген тәртіппен Басқарма қызметкерлерін көтермелейді және тәртіптік жаза қолданады;

3) қолданыстағы заңнамада көзделген бұйрықтар мен басқада актілер шығарады;

4) Басқарманың құрылымдық бөлімшелері туралы «Шығыс Қазақстан облысы жұмылдыру дайындығы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің ережесін бекітеді;
5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында және басқа да ұйымдарында Басқарма мүддесін білдіреді;

6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша қажетті шараларды қабылдайды және бұл үшін дербес жауапкершілікте болады;
7) ерлер мен әйелдердің олардың тәжірибесіне, қабілетіне және кәсіби даярлығына сәйкес мемлекеттік қызметке теңдей қол жеткізуін қамтамасыз етеді;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзег асырады. Басқарма бастығы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

20. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес бірінші басшы өзінің орынбасаларының өкілеттігін анықтайды;

 4. Мемлекеттік органның мүлкі

 21. Басқарманың заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін. Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

 22. Басқармаға бекітілген мүлік Шығыс Қазақстан облысының коммуналдық меншігіне жатады. 
 23. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату

 24. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

 Басқарма қарамағында тұрған ұйымдар тізбесі 

25. Мемелекеттік мекеменің қарамағында «Шығыс Қазақстан облысы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыруды қамтамасыз ету қызметі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі тіркелген.